Muốn thành công nhất định phải biết những điều này

Muốn thành công nhất định phải biết những điều này

Thay đổi nhanh tạo ra cơ hội nhanh. Thế giới luôn thay đổi, công việc kinh doanh thay đổi, bản thân ta phải thay đổi nhanh để nắm bắt những cơ hội mới nhanh dẫn đến thành công. Muốn bản thân mình thay đổi nhanh thì mình phải sống trong những môi trường cộng đồng tích cực.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App