Làm Thế Nào để tạo ra Thị Trường? (Tinh Thần Doanh Nhân)

Làm Thế Nào để tạo ra Thị Trường? (Tinh Thần Doanh Nhân)

http://tinhthandoanhnhan.com

Hầu hết mọi người kinh doanh thấy người khác bán cái gì thì họ nhảy vào bán cái đó rồi không hiểu sao mình không bán được hàng, qua nhiều năm chúng ta vẫn không nhận lại được gì. Lý do cùng một mặt hàng mà có người bán được, có người không phụ thuộc vào việc TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App