Khởi nghiệp thất bại vì không biết điều quan trọng này

Khởi nghiệp thất bại vì không biết điều quan trọng này

Trong khởi nghiệp kinh doanh, Chúng ta cần xác định chính xác hai điều sau: Mục tiêu là gì? Phương tiện là gì? Phân biệt doanh thu và lợi nhuận? Thu và Chi? Dòng tiền? Nếu muốn có lợi nhuận, bạn phải tăng doanh thu, giảm chi phí. Việc tăng thu mà không tăng chi phí hoặc tăng chi phí chậm hơn thì mới là điều cần làm.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more