Kỹ thuật xử lý sự từ chối trong bán hàng

Kỹ thuật xử lý sự từ chối trong bán hàng

Bạn càng yêu những lời từ chối của khách hàng, bạn càng bán hàng giỏi. Vậy nên những người thành công không phải họ gặp nhiều lời đồng ý nhất, mà họ gặp nhiều sự từ chối nhất. Để họ luôn cải tiến chất lượng sản phẩm và có học được điều gì đó sau mỗi lần bị khách hàng từ chối.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more