Để làm người giàu cần có những năng lực này | Phạm Thành Long

Để làm người giàu cần có những năng lực này | Phạm Thành Long

- Muốn có năng lực nhận thức, bạn phải ĐỌC NHIỀU, HỌC NHIỀU VÀ PHẢI LÀM NHIỀU.

Làm nhiều thì giỏi. Người giỏi là người làm nhiều.

- Muốn có năng lực Ghi Nhớ, bạn phải luyện tập nhiều lần. Muốn ghi nhớ tốt cần ghi chép tốt.

- Năng lực Hành động là năng lực quan trọng nhất. bạn sẽ không đạt được kết quả gì nếu không bắt tay vào làm.

Thay đổi tạo ra cơ hội, Thay đổi nhanh tạo ra cơ hội nhanh! Hãy hành động thật nhanh trước những khi người khác bắt đầu! #PhamThanhLong #DanhThucSuGiauCo

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more