Chiến lược tạo thị trường mà bất cứ doanh nhân nào cũng cần biết - Phạm Thành Long

Chiến lược tạo thị trường mà bất cứ doanh nhân nào cũng cần biết - Phạm Thành Long

Hầu hết mọi người kinh doanh thấy người khác bán cái gì thì họ nhảy vào bán cái đó rồi không hiểu sao mình không bán được hàng, qua nhiều năm chúng ta vẫn không nhận lại được gì. Lý do cùng một mặt hàng mà có người bán được, có người không phụ thuộc vào việc TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App