Bản đồ cần có để thành công!

Bản đồ cần có để thành công!

Để hiểu tấm bản đồ thành công này, hãy nhớ rằng: 80% thành công phụ thuộc vào bạn, tư duy của bạn, hành động của bạn, chỉ có 20% thành công là do chiến lược mà thôi. Cuộc sống của bạn được định hình bởi các quyết định của bạn, hãy lựa chọn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more