4 bước để tạo ra một đội nhóm tuyệt vời

4 bước để tạo ra một đội nhóm tuyệt vời

Điều này không những áp dụng hiệu quả ở đội nhóm bán hàng, dành cho người lãnh đạo đội nhóm hay quản lý đội nhóm mà nó còn hiệu quả đối với những người xung quanh ta: gia đình, bạn bè...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more