Trên Dòng Kẻ - Dưới Dòng Kẻ

Trên Dòng Kẻ - Dưới Dòng Kẻ

Để dễ phân loại suy nghĩ, tôi chia suy nghĩ thành 2 phần. Trên dòng kẻ và dưới dòng kẻ. Cuộc đời bạn thành công hay không là lựa chọn của bạn ở trên hay dưới dòng kẻ.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more