Bạn Có Đang Thích Nghi Với Hành Vi Của Xã Hội

Bạn Có Đang Thích Nghi Với Hành Vi Của Xã Hội

Thay đổi để thích nghi với sự thay đổi nhanh của thị trường mới có thể giữ cho công việc kinh doanh của bạn luôn vững chắc và đi lên.

Những thức bạn cần phải thay đổi càng nhanh càng tốt:

Thay đổi marketing

Thay đổi cách bán hàng

Thay đổi cách lãnh đạo quản trị

Thay đổi hệ thống

Thay đổi tiêu chuẩn và nâng cao tiêu chuẩn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more